Terapie Rozvoj a náprava


Individuální rozvoj komunikačních schopností

Všem dětem v našem zařízení je po dohodě s rodiči poskytována individuální péče v oblasti rozvoje řeči, rozumových schopností a předškolních dovedností.

Mgr. Lenka Němečková

  • vyvozování základních prvků komunikace (souhlas/nesouhlas)
  • případné vyhledávání vhodného systému alternativní komunikace a jeho využití v životě dítěte a celé rodiny (znak do řeči, komunikační tabulky)
  • rozvoj a podpora mluvené nebo alternativní řeči
  • náprava výslovnosti

Mgr. Jana Šťastná

  • předškolní příprava (skupinová či dle potřeby individuální)
  • rozvoj řeči a komunikace hravou formou
  • rozvíjení rozumových schopností
  • individuální rozvoj emocí a sebeuvědomění

Rehabilitace

Mgr. Hana Čechová

Jedno dopoledne v týdnu na našem pracovišti působí fyzioterapeutka, specialistka s vysokoškolským vzděláním v oboru fyzioterapie. U dětí s neurologickou diagnózou (DMO) a na doporučení lékaře aplikuje terapii reflexní lokomocí dle profesora Vojty, tzv. Vojtovu metodu. Je možné s ní domluvit individuální konzultaci k motorickému vývoji dítěte a následné metodické vedení.

Ve spolupráci s lékařem, speciálními pedagogy a logopedem lze využít Vojtovu metodu i u dětí s LMD, s vadným držením těla, se skoliózou či s ortopedickými vadami. Součástí rehabilitace je snaha o zajištění optimálních podmínek tělesného rozvoje dítěte, mnohdy s využitím  kompenzačních pomůcek a motivačních motorických prvků.

Rehabilitace dětí a metodické vedení rodičů probíhá ve středu od 7:30 do 11:30 h.

Grafomotorika

Mgr. Jana Šťastná

Grafomotorická příprava je určena dětem, které mají v následujícím roce zahájit školní docházku. Na začátku školního roku si děti vytipujeme a rodiče během září s nabídkou oslovíme. Příprava probíhá v malých skupinkách jednou týdně vždy ve středu odpoledne v rozsahu cca 40 minut.

Začíná se pohybovou hrou, uvolňováním paže a ruky za doprovodu básniček či písniček. Poté nacvičujeme různé grafomotorické prvky (čáry, oblouky, kroužení…) nejdříve do vzduchu, na tabuli či prstem do krupičky, poté na velké či menší formáty papíru vkleče na zemi či vsedě u stolu. Součástí je i nácvik správného úchopu psacího náčiní.

Základy psaní získáváme ve středu od 13:15 do 14:00 h.