Další aktivity

Nácvik sociálních dovedností

Mgr. Jana Šťastná

Při individuálním nácviku sociálních dovedností se soustředíme na osobnostní rozvoj, na vybudování efektivních modelů chování a řešení různých sociálních situací. Vždy se přizpůsobujeme individuálním možnostem dítěte.

Využíváme k tomu:

  • hravou formu nácviku chování v běžných sociálních situacích,
  • navazování očního kontaktu, různé formy pozdravu,
  • porozumění mimickým výrazům, používání mimiky,
  • relaxační techniky, bazální stimulaci,
  • dopomoc s porozuměním vlastním emocím a s její seberegulací.


Rozvoj kognitivních funkcí

Mgr. Jana Šťastná

Cílem rozvoje kognitivních funkcí je podpora zrakové i sluchové percepce, paměti, pozornosti, představivosti, samostatného myšlení, tvorba úsudku aj. V dětech probouzíme chuť experimentovat, zkoumat nové věci a jevy a hledat řešení. Nedílnou součástí je práce s chybou.

Soustředíme se přitom na tyto oblasti:

  • nácvik a prodlužování doby koncentrace na řízenou činnost,
  • rozvoj logického myšlení (třídění, párování, porovnávání, analýza, syntéza),
  • rozvoj jemné motoriky, hrubé motoriky a grafomotoriky,
  • rozvíjení všech poznávacích funkcí,
  • rozvoj předškolních dovedností a návyků u dětí s odkladem školní docházky.


Keramika

Děti při tvoření s hlínou rozvíjejí jemnou motoriku, trpělivost, manuální zručnost a v neposlední řadě fantazii a představivost.

Více zde


Bílý pokoj – Snoezelen

Bílý pokoj je relaxačně – stimulační místnost, která pomocí světla, barev a hudby umožní dětem lépe vnímat podněty z okolí. Prostřednictvím interaktivních tlačítek si dítě může vytvořit prostředí podle svých představ a přání („nic se nemusí, vše je dovoleno“). Po aktivní části děti společně relaxují, učí se vnímat jeden druhého, svoje tělo a okolí.


Sokol

Naše mateřská škola má na jednu hodinu týdně pronajatou tělocvičnu TJ Sokol v Libni, třídy se pravidelně střídají. Děti využívají žíněnky, dopadové plochy, lavičky, kruhy, švédská bedna a ostatní klasické náčiní mají rády opičí dráhy, běhání i skákání. Nabídka aktivit vychází z třídního vzdělávacího programu a zároveň reaguje na potřeby a zájmy dětí.


Saunování

Naší školce se někdy říká finská školka, neboť byla jako stavebnice dovezena z Finska. A co by to bylo za finskou školku,  kdyby v ní nebyla sauna!  U zdravých dětí k jejímu využívání stačí souhlas rodičů, u dětí se zdravotními problémy požadujeme doporučení lékaře.

Ve školním roce 2022/2023 saunu z provozních důvodů nevyužíváme.